Klik hier om de volledige versie van het schoolreglement te downloaden.

Onderstaand enkele aandachtspunten. Bij discussie geldt enkel de tekst van het schoolreglement.

Toegang tot de school

Ingang

De toegang tot de school is via de Meulenbroekstraat.

Fietsstalling

Bromfietsen worden aan de ingangspoort uitgeschakeld.
Ter hoogte van de leraarskamer begeven fietsers en bromfietsers zich te voet naar de fietsenbergplaats. Je plaatst je fiets ordentelijk in de rekken.
’s Middags en ‘s avonds geldt: je neemt je fiets of bromfiets en gaat te voet tot aan de leraarskamer. De verantwoordelijke geeft je een teken als je de weg op mag. Bromfietsen worden pas gestart aan de ingangspoort.
De fietsenstalling is een onbewaakte berging dus plaats je je (brom)fiets steeds onder slot. De school is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of diefstal. 

Dagindeling - Te laat

Openingsuren

 • School 7.30 u. - 17.30 u.
 • Secretariaat 8.00 u. - 16.30 u.
 • Lessen voormiddag
  • 8.20 u. aanwezig op school
  • 8.25 u. – 10.05 u.
  • 10.20 u. – 12.00 u.
 • Lessen namiddag
  • 12.50 u. op school
  • 12.55 u. – 14.35 u.
  • 14.50 u.– 16.30 u.

Op tijd op school

Je bent te laat als je na 8.20 u.of 12.50 u. op de school aankomt of te laat in de rij bent. In dat geval ga je eerst naar het secretariaat om een te-laat-nota in de agenda te laten schrijven en een eventuele sanctie te krijgen. Daarna begeef je je meteen naar je klas.

Naar de klas gaan

 • 1ste belteken
  • Je stelt je op per twee en per klas op de voorziene plaats op.
 • 2de belteken
  • De rij is gevormd en er is stilte. Onder begeleiding van de leerkracht vertrekken jullie naar het klaslokaal.
  • Na het binnengaan in de klas wacht je in stilte staand naast je tafel tot de leerkracht teken geeft dat je kan gaan zitten. In de praktijklokalen kleed je je in stilte om alvorens het lokaal te betreden.

Leswissel

Tijdens de leswissel gaan leerlingen rechtstreeks, snel en in stilte naar het klaslokaal van de volgende les. Het is niet toegestaan om tussen de lestijden naar de lockers, secretariaat, toilet, … te gaan.
Wie te laat in de les aankomt, krijgt een te-laat-nota van de leerkracht in zijn agenda.

School verlaten

Eens je de schoolterreinen betreden hebt, mag je ze enkel nog verlaten tijdens de middag, op het einde van de lesdag, indien je ouders daar toestemming voor verleend hebben, én met akkoord van de directie of het secretariaat.

In verband met verzekering ga je bij het vroegtijdig verlaten van de school eerst langs het secretariaat die het vertrekuur noteren in de agenda. Indien je geen toelating hebt, mag je tussen de lestijden, tijdens korte pauzes, tijdens de middag, voor de aanvang van een nablijfbeurt, ..., de school niet verlaten.

Indien de ouders niet akkoord gaan met het occasionele vroegtijdig verlaten van de school (vb. bij ziekte van een leerkracht, extra muros-activiteiten, …) moeten ze hiervan schriftelijk melding maken.

Afwezigheid

Als je afwezig bent, verwittig je de school voor 8.25 u. Indien je de school te laat contacteert, gelden de regels van te laat aankomen op de school. De school zal je ouders of jezelf contacteren wanneer je onverwacht afwezig bent.

Bij afwezigheid om medische redenen brengen je ouders* de school onmiddellijk op de hoogte.

Een medisch attest is vereist

 • als je ziekte een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen overschrijdt (ook bij verlenging);
 • als je reeds voordien viermaal in hetzelfde schooljaar een verklaring hebt ingediend die een ziekteperiode van drie of minder kalenderdagen omvat;
 • als je ziekte in examenperiodes valt
 • voor ziekte tijdens carnavalsperiode (maandag en/of dinsdag)
 • voor niet-deelname aan de lessen lichamelijke opvoeding. 

     In de andere gevallen volstaat een verklaring ondertekend door je ouders* of bevoegde personen.

Inhaaltoetsen worden gemaakt op de eerstvolgende lessen of op een afgesproken moment.

De verantwoordingsstukken voor afwezigheid om medische redenen worden op het secretariaat bezorgd wanneer je terug naar de school komt, tenzij je afwezigheid meer dan 
10 opeenvolgende lesdagen bedraagt. In dat geval moet het attest onmiddellijk aan de school bezorgd worden.

Kijk op punt “Afwezigheden” in het schoolreglement voor de regels rond gewettigde afwezigheden.

Agenda 

Je agenda heb je elke dag bij, ook bij lessenvervangende activiteiten. Wanneer gevraagd geef
je hem meteen af. Je agenda laat je wekelijks tekenen door je ouder(s).

De agenda is een werkinstrument dat, bij goed gebruik, je ondersteunt in het studeren.

Materiaal
Je brengt elke dag al het materiaal mee dat je voor die dag nodig hebt. Als je een (werk) boek vergeten bent, kan je tijdens de pauzes of na de lessen kopieën laten maken tegen 0.05 euro per kopie (contant te betalen).

Als leerling ben je zelf verantwoordelijk voor je materiaal. Draag er dus zorg voor.
Breng geen geld of waardevolle voorwerpen mee naar school.

Leerlingen die een locker wensen, kunnen deze gratis gebruiken, zolang er beschikbaar zijn. Bij aanvang wordt een waarborg van € 25,00 gevraagd.

Bij verlies van het sleuteltje betaal je € 5,00. Als het slot open geboord wordt, omdat ook de reservesleutel verloren is, wordt € 20,00 aangerekend.

De directie houdt zich het recht voor om, in uitzonderlijke gevallen zoals vermoeden van diefstal, de lockers, al dan niet in aanwezigheid van de leerling, te openen.

Wanneer je meubilair van de school beschadigt, zijn de kosten voor je ouders of jezelf.

Tijdens de lessen

 • Je vraagt het woord door je hand op te steken. Je spreekt pas als de leerkracht je aanduidt.
 • In groep werk je goed samen maar daarbuiten werk je zelfstandig. Je loopt niet rond en verlaat de klas niet zonder toestemming van de leerkracht.
 • Je laat het klaslokaal netjes achter en vertrekt pas na toestemming van de leerkracht.
 • Lokalen zijn enkel toegankelijk bij aanwezigheid van een leerkracht of toezichter. Zonder expliciete toestemming zit je niet alleen in een lokaal.

Lichamelijke opvoeding

Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding is sportkledij, waaronder T-shirt van de school, verplicht. Na de lessen wordt er gedoucht zodat je de rest van de dag fris bent.

Voor de zwemlessen ga je met de fiets naar het zwembad. Je zorgt er zelf voor dat je fiets tijdig op de school aanwezig is (op slot).

Eten

Eten kan enkel in de refter of op de speelplaats.

Bij aanvang van het schooljaar maak je, samen met je ouders, de keuze of je op de school of ergens anders blijft eten. Wijzigen in de loop van het schooljaar kan enkel na schriftelijke goedkeuring van je ouders. Vraag het document op het secretariaat.

PTI Hamme vindt de gezondheid van de leerlingen zeer belangrijk. Om die reden willen we volgende ongezonde gewoontes niet op onze school:

 • Energiedranken. Zij bevatten te veel suikers en cafeïne.
 • Kauwgom

Kledij

De school is de voorbereiding voor het latere beroepsleven. Als toekomstige werknemer is je voorkomen belangrijk. Zorg dus voor een net voorkomen in overeenstemming met algemeen aanvaardbare fatsoensnormen, een verzorgde, niet te buitensporige haartooi en voldoende persoonlijke hygiëne.
De "fatsoensnormen" worden, eventueel in overleg, door de directie bepaald.

Omwille van veiligheid is het tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en praktijk verboden van juwelen en horloges te dragen. In de lessen praktijk is voor lang haar het dragen van een haarnetje verplicht.

Petten en andere hoofddeksels worden bij het betreden van de klaslokalen afgezet.
Zorg er voor dat er geen waardevol materiaal (gsm, portefeuille, …) in je jas blijft zitten.

Respect voor medeleerlingen, personeel van de school. 

Ga met mensen om zoals je verwacht dat zij met jou omgaan;
Indien je niet akkoord gaat met een opmerking bespreek je dat in alle rust na de les

GSM

Het gebruik van gsm, mp3 speler of om het even welk gelijksoortig elektronisch apparaat is in de gebouwen verboden.
Het is toegelaten om, enkel op de volgende momenten én enkel op de speelplaats, een gsm te gebruiken voor sms’en of om spelletjes te spelen:

 • Vóór de start van het eerste lesuur, tot bij het eerste belsignaal.
 • Tijdens de speeltijden van 10.05 u. en 14.35 u.
 • Tijdens de middagpauze, tot bij het eerste belsignaal.
 • Tijdens pauzes bij (buitenschoolse) activiteiten.

Het is op school verboden om zonder toestemming van directie of leerkracht:

 • Gsm gesprekken te voeren
 • Opnames (video / audio) te maken
 • Foto’s te nemen

Pesten of verspreiden van bezwarende foto’s van de school, leerlingen of leerkrachten is niet toegestaan en wordt gesanctioneerd.

Bij het gebruik van de gsm dient het geluid uitgeschakeld te zijn. Voor internetverbinding wordt enkel de eigen operator gebruikt. Het gebruik van draadloze netwerken van de school is niet toegestaan.

Indien nodig zal de leerkracht vragen om de gsm’s bij aanvang van de les vooraan te plaatsen

Eventuele schade aan het toestel is steeds de eigen verantwoordelijkheid.

Roken op de school 

Zowel in de lokalen, de gangen, de toiletten, op de terreinen en aan de toegangspoort(en) van de school is roken ten strengste verboden. Onder het rookverbod vallen ook de e-sigaret (elektronische sigaret, vaper, sisha-pen, …).